GigsGigsCloud SimpleCloud新增Windows模块,支持安装Windows系统

SimpleCloud是GigsGigsCloud自行研发的后台系统,最近GigsGigsCloud对所有SimpleCloud套餐新增了Windows系统支持,包括Windows 2022和2019,目前只有测试版本,可以免费试用180天,支持36G硬盘以上的套餐切换。

gigsgigscloud

一、GigsGigsCloud SimpleCloud Windows系统

SimpleCloud是GigsGigsCloud自己开发的后台系统,目前美国VPS、香港VPS、马拉西亚VPS、日本VPS都已经迁移到这个平台了,前段时间GigsGigsCloud新增了SimpleCloud Windows模块,包括Windows 2022和2019的180天Evaluation版本,用户现在可以免费切换到Windows系统。

由于Windows系统需要最少 36G 硬盘, 只要部分的SimpleCloud配套可以支持安装Windows。 大部分是K3/ V3 以上的配套支持。

二、GigsGigsCloud套餐整理与优惠码分享

GigsGigsCloud产品线很多,机房选择也多,下面整理下在售套餐:

方案 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
USA: SimpleCloud Instances – LAX Cloud with Premium China Access
LAX: SimpleCloud V01 1 500M 20G SSD 1000GB 1Gbps 美西CN2 GIA $12/月
$120/年
购买
LAX: SimpleCloud V02 1 1G 30G SSD 2000GB 1Gbps 美西CN2 GIA $22/月
$220/年
购买
LAX: SimpleCloud V03 2 2G 40G SSD 3000GB 1Gbps 美西CN2 GIA $33/月
$330/年
购买
LAX: SimpleCloud V04 2 3G 50G SSD 4000GB 1Gbps 美西CN2 GIA $53/月
$530/年
购买
LAX: SimpleCloud V05 4 4G 60G SSD 6000GB 1Gbps 美西CN2 GIA $73/月
$730/年
购买
US SimpleCloud – LAX Cloud with Premium China Optimized DDOS Protection
LAX-XD-01 1 1G 30G SSD 1000GB 500Mbps 美西高防 $16/月
$160/年
购买
LAX-XD-02 2 2G 60G SSD 2000GB 500Mbps 美西高防 $32/月
$320/年
购买
HK SimpleCloud – HKG Cloud with Premium China Access
HKG: CN Premium- V1 1 1G 20G SSD 100GB 10Mbps 香港CN2 GIA $22/月
$242/年
购买
HKG: CN Premium- V2 1 2G 30G SSD 180GB 15Mbps 香港CN2 GIA $44/月
$484/年
购买
HKG: CN Premium- V3 2 4G 50G SSD 250GB 30Mbps 香港CN2 GIA $88/月
$968/年
购买
HK SimpleCloud – HKG Cloud with Standard China Access
HKG: CN Standard – K01.MINI 1 1G 10G SSD 300GB 30Mbps 香港PCCW/HKBN $5.8/月
$63/年
购买
HKG: CN Standard – K02.MINI 1 2G 20G SSD 600GB 50Mbps 香港PCCW/HKBN $9.8/月
$106/年
购买
HKG: CN Standard – K03.MINI 2 4G 30G SSD 800GB 50Mbps 香港PCCW/HKBN $16.8/月
$180/年
购买
HKG: CN Standard – K01.MEGA 1 1G 20G SSD 120GB 1Gbps 香港PCCW/HKBN $10/月
$100/年
购买
HKG: CN Standard – K02.MEGA 1 2G 30G SSD 220GB 1Gbps 香港PCCW/HKBN $20/月
$200/年
购买
HKG: CN Standard – K03.MEGA 2 4G 50G SSD 330GB 1Gbps 香港PCCW/HKBN $30/月
$300/年
购买
HK SimpleCloud – HKG Cloud with Asia Global Route
HKG: GLOBAL – K01 1 1G 20G SSD 1000GB 1Gbps 香港非直连 $5/月
$50/年
购买
HKG: GLOBAL – K02 1 2G 30G SSD 2000GB 1Gbps 香港非直连 $10/月
$100/年
购买
HKG: GLOBAL – K03 2 4G 50G SSD 3000GB 1Gbps 香港非直连 $20/月
$200/年
购买
JP Cloud – CLOUDLET V (JAPAN CN2)
CLOUDLET V, TYO-V2 1 500MB 15G SSD 150GB 60Mbps 日本CN2 GIA $18/月
$180/年
购买
CLOUDLET V, TYO-V3 1 1G 20G SSD 250GB 100Mbps 日本CN2 GIA $48/月
$480/年
购买
CLOUDLET V, TYO-V4 2 2G 30G SSD 300GB 200Mbps 日本CN2 GIA $88/月
$880/年
购买
JP Cloud – CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK)
CLOUDLET K, TYO-K2 2 1G 20G SSD 1000GB 150Mbps 日本软银 $19.8/月
$208.8/年
购买
CLOUDLET K, TYO-K3 2 2G 30G SSD 2000GB 200Mbp 日本软银 $29.8/月
$338.8/年
购买
MY Cloud – CLOUDLET K (Malaysia KVM)
CLOUDLET MY K1+ MINI 1 500MB 15G SSD 400GB 30Mbps 马来西亚PCCW $6.8/月
$73/年
购买
CLOUDLET MY K2+ MINI 2 1G 30G SSD 700GB 50Mbp 马来西亚PCCW $10.8/月
$116/年
购买
CLOUDLET MY K3+ MINI 3 2G 60G SSD 1000GB 50Mbps 马拉西亚PCCW $17.8/月
$119/年
购买
SG Cloud – CLOUDLET K (SG-China)
CLOUDLET SG K1+ MINI 1 500MB 15G SSD 400GB 30Mbps 新加坡PCCW $5.8/月
$63/年
购买
CLOUDLET SG K2+ MINI 2 1G 30G SSD 700GB 50 Mbps 新加坡PCCW $9.8/月
$106/年
购买
CLOUDLET SG K3+ MINI 3 2G 60G SSD 1000GB 50 Mbps 新加坡PCCW $16.8/月 购买
VDS (HK, SG, US)
HK VDS 可选(独享) 可选(独享) 可选 可选 可选 香港CN2 GIA
香港高防
香港PCCW
$29/月 购买
SG VDS 可选(独享) 可选(独享) 可选 可选 可选 新加坡PCCW $39/月 购买
US VDS 可选(独享) 可选(独享) 可选 可选 可选 美西CN2 GIA
美西高防
$49/月 购买
DEDICATED SERVER (HK,SG,JP,LA)
日本CN2服务器 E3-1230v2
Quadcore
16G DDR 500G SSD 无限流量 10Mbps独享 日本CN2 GIA $169/月 购买
日本软银服务器 E3-1230v2
Quadcore
16G DDR 500G SSD 6TB 100Mbps 日本软银 $139/月 购买
香港CN2服务器 可选 可选 可选 无限流量 10Mbps独享 香港CN2 GIA $239/月 购买
高防香港服务器 可选 可选 可选 可选 10Mbps独享 香港CN2 GIA高防 $269/月 购买
新加坡服务器 E5-2650
OctaCore
24G DDR 500G SSD
或1000G SATA
10TB 100Mbps 新加坡PCCW $139/月 购买
高防美国服务器 E3-1230v2
Quadcore
16G DDR 1TB SATA 无限流量 30Mbps独享 美西CN2高防 $139/月 购买
马来西亚服务器 E3-1230v2
Quadcore
16G DDR 500G SSD 无限流量 30Mbps独享 马来西亚PCCW $139/月 购买
CDN – Asia China Optimised CDN Services
CDN 免备案 多个节点 包括香港 加速 防御 多种方案 $5/月 购买

另外GigsGigsCloud也有优惠码,不过优惠码都是一次性的,优惠5%,续费恢复原价。如果长期使用,可以选择年付:

优惠码 可用方案 方案介绍
341YFSK8Q2I9 VDS – HK, SG, US VDS,包括香港VDS、新加坡VDS、美国VDS。

可用套餐:
HK VDS: VDSHK-CN-E3-01 HK VDS: VDSHK-CN-E3-02 HK VDS: VDSHK-CN-E3-03 HK VDS: VDSHK-CN-E3-04 HK VDS: VDSHK-CN-E5-01 HK VDS: VDSHK-CN-E5-02 HK VDS: VDSHK-CN-E5-03 HK VDS: VDSHK-CN-E5-04 HK VDS: VDSHK-CN-E5-SSD-01 US VDS: LAX VDS-CN-01 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-01 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-02 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-03 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-04 US VDS: LAX VDS-ANTIDDOS-01 HK VDS: VDSHK-CN-AMD-ANTIDDOS-01 HK VDS: VDSHK-CN-AMD-ANTIDDOS-02

PC6KKC7Y8VIE Dedicated Server, HK, SG, MY 独立服务器,包括香港服务器、新加坡服务器、马来西亚服务器、美国服务器、日本服务器。

可用套餐:
DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON QUAD CORE L5630 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE INTEL XEON L5630 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE / DUAL INTEL XEON E5 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (SG) SINGLE INTEL XEON SIX CORE E5 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3 + DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3 WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE INTEL XEON E5 CPU WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON E5 CPU WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V2 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V6 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 – CN2 GIA DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 WITH SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -100MBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -1GBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (MY) INTEL XEON E3+ DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3+ WITH HK CN2 GIA DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON E5 CPU, 32CORE DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) DUAL INTEL XEON E5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) SINGLE INTEL XEON E5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS

76RNAHN19TXK SimpleCloud- HKG , V, K, K-GLOBAL 香港SimpleCloud。

可用套餐:
HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K01.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K02.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K03.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K01.MEGA HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K02.MEGA HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD – K03.MEGA HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL – K01 HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL – K02 HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL – K03 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM – V1 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM – V2 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM – V3

JH98KZMEC4N0 SimpleCloud- US, LAX, V, XD 美国SimpleCloud。

可用套餐:
LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V03 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V04 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V05

QH5BSV1215TI CLOUDLET K+, SG, MY K+系列,新加坡和马来西亚。

可用套餐:
CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K1+ MINI CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K2+ MINI CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K3+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K1+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K2+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K3+ MINI

UUX7FVLEF6CB Server-Colocation 服务器租赁。

可用套餐:
SERVER COLOCATION (HK): HK STANDARD CHINA IP TRANSIT – 10MBPS SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, SINGLE SERVER , 1U SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, SINGLE SERVER , 2U,4U SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, FULL RACK , 42U SERVER COLOCATION (HK): HK PREMIUM CHINA – CN2 , CUG , CM SERVER COLOCATION (HK): HK GLOBAL IP TRANSIT-10M SERVER COLOCATION (HK): HKIX ONLY – 1G

XWCL8CU1MEVX CLOUDLET V , K. Japan 日本软银和日本CN2 GIA。

可用套餐:
DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 – CN2 GIA CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V2 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V3 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V4 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V1 DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 WITH SOFTBANK CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K1 CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K2 CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K3 DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -100MBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -1GBPS DEDICATED SOFTBANK BUNDLE SERVICES: CLOUDLET K TOKYO, TYO-K1(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET K TOKYO, TYO-K2(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET V TOKYO, TYO-V1(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET V TOKYO, TYO-V2(BUNDLE) LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V03 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD02

更多:《GigsGigsCloud优惠码:所有套餐方案均可获得5%折扣


【AD】DMIT美国洛杉矶Pro VPS套餐,$14.9/月起,1G-10Gbps带宽/CN2 GIA线路/有高防GIA可选
【AD】搬瓦工双十一优惠:年付$49.99 CN2 GIA-E限量版和免费更换IP的Freedom Plan补货
【AD】美国洛杉矶/香港/日本VPS推荐,回程电信CN2 GIA线路,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工